Modernizace

Mezi základní nedostatky (bezpečnostní rizika) výtahů uvedených do provozu před mnoha lety patří zejména:

  • absence dveří kabiny výtahu
  • samotná kabina je dřevěná
  • riziko vzniku požáru
  • šachetní dveře mají nedostačující jištění a požární odolnost
  • šachta bývá ohrazená pletivem, drátosklem – nebezpečí prostupu předmětů, končetin, nevyhovuje pevnostně – možnost proražení
  • chybí dorozumívací zařízení v kabině a nouzové osvětlení v případě přerušení dodávky el. proudu či nutnosti vyproštění
  • chybějící bezpečnostní prvky v šachtě a ve strojovně (volně přístupné jističe osvětlení klece v rozvodné skříni, nedostatečné jištění motoru pohonu proti přehřátí, nedostatečný stupeň krytí elektrického příslušenství, nedostatečné, popř. chybějící osvětlení, chybějící žebřík pro vstup do prohlubně, chybějící tlačítko stop v prohlubni, neplnostěnné přepažení strojovny apod.)

V těchto případech výtah ohrožuje jeho uživatele (úraz či dokonce smrt některého z uživatelů). Provozovatelé mají jednoznačnou právní odpovědnost za provoz a bezpečnost a je tedy nezbytně nutné tyto rizika odstranit(např. u právnické osoby „společenství vlastníků jednotek“ odpovědnost každého vlastníka a nikoli zvolených členů výboru). To lze učinit buďto komplexní výměnou za výtah nový (námi doporučené řešení), popř. postupným odstraňováním rizik – provedení podstatných změn(od rizik vysoké úrovně až po úroveň nízkou dle konkrétní inspekční zprávy), které má však řadu nevýhod (zajištění komptability jednotlivých vyměňovaných komponent, rozdílné záruční podmínky, většinou zachování či zmenšení stávající ložné plochy kabiny apod.) a bývá v celkovém součtu často ekonomicky náročnější.

Základním východiskem při námi zpracovávaném návrhu je respektování platných předpisů a norem, zejména pak ČSN EN 81.1. a ČSN 81.2.